_

Tedarikçi Davranış İlkeleri

ARMTEK olarak etik ve saygı ilkeleri çerçevesinde, insana, topluma ve çevreye saygılı davranış biçimini benimsiyoruz ve bu davranış biçimini paydaşlarımızın da benimsemesi ile hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Tedarikçi Davranış İlkeleri’nde; satıcılar, danışmanlar, temsilciler ve diğer mal ve hizmet sağlayıcıları ve onların alt tedarikçileri “Tedarikçi*” olarak anılır.

ARMTEK Tedarikçi Davranış İlkeleri, tedarikçilerimizin ve alt tedarikçilerimizi ve onların tüm çalışanlarının ARMTEK ile ticari ilişkilerinde uymalarını beklediğimiz etik kurallar, yasalara uyum, yolsuzlukla mücadele, çalışan koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve bilgi güvenliği konularını tanımlar ve tedarikçilerimizin en iyi uygulamalar ile bu hususlara uyum konusunda çabalarını, bu şartları tüm çalışanlarına bildirmesini ve uyumun takibinin gerçekleştirilmesini beklemektedir.

Söz konusu ilkeler, tedarikçiler ile ARMTEK arasında yapılan sözleşmelerin ayrılamaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu ilkelerin kabulü, ARMTEK ile yapılan tedarik sözleşmelerinin ve verilecek siparişlerin ön koşuludur. Bu kapsamda tedarikçiler, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri tüm faaliyetlerinin bu dokümanda yer alan ilkeler, yasal şart ve standartlar ile uyumlu olduğunu taahhüt eder. Bu taahhütte bulunan tedarikçilerin uygunluğunun doğrulanması amacıyla ARMTEK tarafından haberli veya habersiz denetimler gerçekleştirilebilir.

 

 

* Koloğlu Holding’e bağlı olan ARMTEK ve diğer grup şirketler ile haksız yere ticari uyuşmazlık çıkaran, sözleşme yapmaktan kaçınan, iflas eden, zorunlu tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, ilgili mevzuat gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan ve  ARMTEK’e daha önce yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ispat edilen tedarikçiler ile çalışılmaz.

 

ARMTEK Tedarikçi Davranış İlkeleri

 1. Yasalara Uyum

ARMTEK tedarikçileri, kendileri ve işleri ile ilgili ulusal ve uluslararası yasaları ve diğer yasal gereklilikleri bilir ve bunlara uyar. Ayrıca tedarikçiler, ARMTEK’in bu yasalar ve diğer yasal gereklilikler paralelinde istediği özel şartları yerine getirir.

 • İnsan Hakları- Çocuk İşçi Çalıştırma Yasağı

Tedarikçiler, çocuk işçi çalıştırmaz, ulusal yasa veya mevzuatla belirlenmiş çalışma yaşı kısıtlamalarına ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uyar.

 • Zorla Çalıştırma Yasağı

Tedarikçilerin istihdama yönelik kararları kişilerin iradesine dayanır, zorla veya zorunlu çalıştırmanın hiçbir türü uygulanmaz.

 • Ayrımcılık Yasağı

Tedarikçiler, çalışanlarına hiçbir türde (din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, vb.) ayrımcılık yapmaz, tacizin hiçbir türüne müsaade etmez. Çalışanlar tarafından sergilenen bu tür davranışların ortaya çıkmaması için önlem alır, ortaya çıkması halinde ise gerekli yaptırımları uygular.

 • Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı

Tedarikçiler, çalışanların sendikalaşma (sendika kurma ve/veya sendikaya üye olma), örgütlenme ve toplu müzakere özgürlüğü ile ilgili haklarına saygı duyar.

 • Adil Ücret ve Çalışma Süreleri

Tedarikçiler çalışanlarına yasalarda belirtilen asgari ücreti ödemek zorunda olup, kendi politikaları dahilinde maaşlarını ve yan haklarını belirler. Çalışma saatleri ve hafta tatilleri ile ilgili faaliyet alanı için belirlenen ulusal ve uluslararası tüm yasal şartlara uyar.

 1. Çalışana Saygı ve Cinsiyet Eşitliği

Tüm faaliyetlerinde cinsiyet eşitliğine özen göstererek, tüm çalışanlarını eşit gözeterek iş hayatında desteklenmesine yönelik uygulamalar geliştirir ve bu uygulamaların benimsemelerini teşvik eder. Tedarikçiler, çalışanlarına saygılı biçimde davranır ve çalışma ortamında aksi duruma müsamaha göstermez.

 • Tacizin Engellenmesi

Tedarikçiler çalışanlarına zihinsel, fiziksel, cinsel ya da başka türlü taciz ve rahatsızlık verici unsurlardan uzak bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür.

 1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Tedarikçiler rüşvet veya hediye vermez, almaz. Etik dışı davranışlara müsamaha göstermez ve yolsuzluk yapmaz, bu konularla mücadele için gerekli önlemleri alır, yaptırımları uygular.

 1. Adil Rekabet ve Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Tüm tedarikçilerin desteklediği adil rekabet ile çıkar çatışmalarından ve/veya çıkar çatışması olarak algılanabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınır. Adil rekabetin önüne geçecek ve çıkar çatışmasına sebep olacak her türlü davranıştan kaçınır, söz konusu durumların olmasına müsamaha göstermez.

 1. Kayıtların Doğruluğu ve Paylaşımı

Tedarikçiler, ARMTEK için gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde gerçeği tam, doğru ve zamanında yansıtacak şekilde kayıt tutar, istenildiğinde ibraz eder ve kayıtlarını yasal gereklilikler doğrultusunda saklar.

 1. Bilgi Güvenliği

Tedarikçiler, ARMTEK’i ilgilendiren ticari sır, know-how ve diğer tüm veriler dahil olmak üzere, ARMTEK’e ait ve erişimleri olan tüm bilgileri gizli statüsünde korumakla yükümlüdür.

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği

Tedarikçiler, iş sağlığı ve güvenliği bakımından tüm önlemleri alır, çalışanlarına evrensel değerlere uygun, emniyetli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar ve çalışanlarına bu kapsamda gerekli her türlü eğitim, donanım ve ekipmanı temin eder, sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenip minimize edilmesi, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi önlenebilir durumların önüne geçilmesi için gerekli olanakları sağlar. Tedarik edilen ürünlerin yasaklı malzeme içermesi, MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu)’nu iletmemeleri gibi durumlar tedarikçi performansı değerlendirmelerini etkiler

 1. Çevre

Tedarikçiler faaliyetlerini tüm ulusal ve uluslararası çevre düzenlemelerine uygun olarak sürdürür ve çevreyi korumayı kendine hedef olarak belirler. Yaptığı işlerin ve aldığı kararların çevreye etkilerini değerlendirir, enerji ve doğal kaynakları korur ve verimli şekilde kullanır, atıklarını minimize eder, ürün ve hizmetlerinden doğan atık, emisyon ve boşaltımların sürekli kontrolü için gerekli önlemleri alır, minimize ederek çevre kirliliğinin önüne geçer. Ürün ve hizmetlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde sunmayı taahhüt eder. Tedarik edilen ürünlerin yasaklı malzeme içermesi, MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu)’nu iletmemeleri gibi durumlar tedarikçi performansı değerlendirmelerini etkiler.

 1. İhlallerin Raporlanması

Tedarikçiler yasalara, etik ilkelere ve diğer şartlara uygun olmayan durumları, herhangi bir yaptırıma uğrayacakları endişesi taşımadan bildirebilecekleri kanallar sunar. Tedarikçi kendisinin belirlediği ve/veya kendisine bildirilen kanun, yönetmelik, diğer şartlar ve İlkeler’ in ihlal edildiğine dair tespitlerini ARMTEK’e bildirmelidir.

 

İhlallerin ARMTEK’e bildirilmesi için iletişim kanallarına İletişim sekmesinden ulaşabilirsiniz.